Algemene Voorwaarden

UbuntuWonen – UbuntuWonen is een aanbieder van diensten op het gebied huisvesting, gemeenschapsvorming en sociale woningbouw en sociale projectontwikkeling. Voor deze diensten gelden voor de afnemer hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van de diensten aan de afnemer verstrekt / uitgelegd. Iedere afnemer die een dienst van UbuntuWonen afneemt, stemt in met deze bepalingen.

Diensten – Bij het afnemen van een dienst staat omschreven wat de afnemer van de dienst kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. 

Verhindering dienst – Een dienst kan – zowel na het boeken of tijdens de dienst – niet worden geannuleerd, tenzij UbuntuWonen voor de dienst een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. UbuntuWonen biedt geen mogelijkheid aan voor het verplaatsen, voor een klant die verhinderd is, van een dienst. Ook heeft UbuntuWonen geen terugbetalingsverplichting indien een klant een of meerdere diensten – om welke reden dan ook – niet heeft afgenomen.  

Overdragen – Een dienst van UbuntuWonen is naamsgebonden. Dit betekent dat een klant zijn of haar dienst niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige dienst biedt UbuntuWonen in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ‘dienst’ over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de klant verkrijgen door contact met UbuntuWonen op te nemen.

Materiaal UbuntuWonen – Het is een klant van een dienst niet toegestaan om materialen, beelden of de werkmethode die de klant in het kader van de dienst wordt getoond voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij UbuntuWonen hiervoor toestemming heeft gegeven.

Training – Het is een klant niet toegestaan alcohol en/of drugs, drinken of etenswaren te gebruiken of mee te brengen naar trainingen van UbuntuWonen. De klant dient tijdens het bezoeken van een training in een goede fysieke / geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een klant hierover twijfels, dan dient de klant dit vooraf te melden bij UbuntuWonen.

Wijziging training – Als door overmacht van UbuntuWonen een training niet door kan gaan, zorgt UbuntuWonen voor een passend alternatief voor de klant. Indien de plaats of het tijdstip van een klant wordt gewijzigd, zorgt UbuntuWonen ervoor dat iedere klant hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde trainingen geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

Aansprakelijkheid training – UbuntuWonen spant zich in om de trainingen voor iedere klant op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de training verloopt op eigen risico van de klant. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een training, dan is UbuntuWonen alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van UbuntuWonen is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor UbuntuWonen verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van UbuntuWonen, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is UbuntuWonen niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de klant meegebracht heeft.

Beelden training – UbuntuWonen kan tijdens training foto’s en video’s maken. Op deze beelden kan een klant herkenbaar zijn. UbuntuWonen heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Gegevens klanten – Klanten verstrekken bij de aanmelding voor een dienst persoonlijke en / of zakelijke gegevens aan UbuntuWonen. Deze gegevens worden door UbuntuWonen gebruikt om de dienst op een juiste en volledige manier te kunnen aanbieden. UbuntuWonen vraagt nooit meer gegevens van de klanten dan die nodig zijn om de dienst te kunnen leveren of om in de toekomst relevantie informatie te kunnen verstreken. UbuntuWonen verwerkt deze gegevens volgens de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

P.S. We hebben hierboven ons best gedaan om het in begrijpelijke taal te beschrijven. Je kunt de wat meer wollige taal versie downloaden via de onderstaande link. www.ubuntuwonen.nl/algemenevoorwaarden.pdf

Scroll to Top